ADR Listy
ADR Listy
ADR Listy
ADR Listy

ADR Listy

ADR Listy to program stanowiący wyposażenie stanowisk pracy osób zajmujących się przygotowywaniem dokumentacji przewozu drogowego towarów niebezpiecznych – a więc pracowników podmiotów pełniących funkcję nadawcy towarów niebezpiecznych. Program może być też przydatny dla przewoźników, którzy z różnych przyczyn muszą uczestniczyć w procesie generowania lub weryfikacji dokumentów przewozowych.

Oczywiście, dla specjalisty, przygotowanie poprawnego dokumentu przewozowego ręcznie czy też w edytorze tekstu nie stanowi większego problemu. W zależności od stopnia skomplikowania wysyłki oraz dostępności wszelkich informacji, czynność ta może zająć od kilkudziesięciu sekund do kilku godzin (np. w sytuacji gdy nadawana jest duża liczba towarów, zapakowanych w różne opakowania i przeznaczonych dla wielu odbiorców). Aplikacja ADR Listy pozwala na znaczne skrócenie czasu potrzebnego na wygenerowanie dokumentu. Co więcej, osoba z niej korzystająca nie musi być specjalistą w zakresie ADR – wystarczy, że specjalista wprowadzi jednorazowo odpowiednie informacje do bazy danych programu oraz wskaże operatorowi najważniejsze elementy procesu generowania dokumentu.

W praktyce, wdrożenie oprogramowania ADR Listy, pozwala na zautomatyzowanie procesu przygotowywania dokumentów przewozowych oraz powierzenie realizacji tego obowiązku np. pracownikom działu sprzedaży czy też działu obsługi klienta. Specjalista, jakim jest najczęściej Doradca ADR, prowadzi w takich warunkach jedynie monitoring realizowanych działań i koryguje ewentualne niedociągnięcia. Dodatkową korzyścią wynikającą z wdrożenia ADR Listy jest brak konieczności prowadzenia odrębnej ewidencji operacji ADR pod kątem przygotowania tzw. sprawozdania rocznego.

Wbudowane mechanizmy ADR Listy dokonują przeliczenia odpowiednich wartości na jednostki wykorzystywane w sprawozdawczości, a co najważniejsze – kwalifikują samą operację (odrzucając informacje o operacjach niepodlegających sprawozdawczości).

Program zaprojektowany został przede wszystkim do obsługi operacji transportowych realizowanych w sztukach przesyłki, z wyłączeniem towarów klasy 7 (promieniotwórczych). Z jego pomocą można również wystawiać dokumenty dotyczące przewozu luzem lub w cysternie, lecz funkcje te stanowią elementy dodatkowe (ich funkcjonalność nie jest kluczowa dla systemu). Obsługa operacji transportowych związanych z przewozem towarów klasy 1 (materiały i przedmioty wybuchowe) jest również możliwa.

ADR Listy pozwalają na drukowanie dokumentów, zgodnych z wymaganiami rozdziału 5.4.1 ADR, w języku polskim i do wyboru w języku angielskim, francuskim i niemieckim. Wersja „angielska” dokumentu przewozowego dostarczana jest standardowo, pozostałe wersje mogą być dostarczone na życzenie klienta. Istnieje możliwość indywidualizacji wydruków na etapie dostawy oprogramowania, poprzez np. umieszczenie logo czy też zmianę zakresu oraz sposobu rozmieszczenia informacji. Tego typu usługi wykonywane są w ramach standardowej odpłatności za oprogramowanie.

Obsługa aplikacji podzielona jest na dwa zasadnicze obszary:

  • obszar działań operacyjnych (operator systemu)
  • obszar zaplecza (dane, konfiguracja)

Właściwa konfiguracja systemu obejmuje zdefiniowanie danych słownikowych dotyczących:

  • definicji towarów niebezpiecznych (proces definiowania towaru jest łatwy, ponieważ program posiada „zaszytą” tabelę A. Po wybraniu UN i wskazaniu grupy pakowania, wymagane jest jedynie wypełnienie pól dodatkowych np. informacji o nazwie technicznej, jeśli jest wymagana, wskazanie czy towar jest odpadem, próżnym opakowaniem itp.); dane o towarach obejmują również informację o najczęściej stosowanym opakowaniu, jego parametrach pod kątem wyłączenia 1.1.3.6 oraz gęstości, o ile jest ona wymagana do obliczeń na potrzeby sprawozdania rocznego)
  • definicji odbiorców (dane adresowe, nazwy)
  • definicji kierowców i pojazdów
  • definicji podstawowych atrybutów listu, takich jak miejsce wystawienia czy też reguła numerowania.

Należy podkreślić, że system na każdym etapie definiowania towaru podpowiada dostępne wartości np. jeśli użytkownik zaznaczy, że towar jest próżnym opakowaniem – system wyświetla listę dostępnych określeń wynikających z przepisów (np. „próżne opakowanie” ,”próżne naczynie”). Dzięki temu proces definiowania nowej pozycji asortymentowej może przebiegać sprawnie, bez konieczności ciągłego sięgania do przepisów i informacji źródłowych).

Dzięki możliwości przypisywania zdefiniowanym towarom indeksów (pole alfanumeryczne) możliwe jest posługiwanie się w ADR Listy znanymi operatorom indeksami zaczerpniętymi z systemu sprzedaży czy też systemu logistycznego.

Przygotowanie dokumentu przewozowego z wykorzystaniem ADR Listy stanowi stosunkowo proste zadanie. Operator systemu, po otwarciu okna nowego dokumentu i uzupełnieniu – ręcznie lub z wykorzystaniem słowników, pól podstawowych (takich jak informacja o pojeździe, kierowcy czy trasie), dokonuje wskazania rodzaju i ilości towarów objętych listem. Wskazania tego można dokonać wybierając towary ze słownika. Najczęściej po wyborze towaru, operator wprowadzić musi jedynie informację o liczbie opakowań – pozostałe dane pobierane są z konfiguracji stworzonej przez specjalistę. Oczywiście użytkownik ma możliwość wprowadzenia zmian do wybranej definicji. Mogą one polegać chociażby na wybraniu innego opakowania lub innej jego wielkości. Dzięki temu nie ma konieczności definiowania wszystkich „odmian opakowaniowych” produktu, lecz można ograniczyć się do zdefiniowania tych najczęściej występujących.

Już na etapie wybierania towarów objętych dokumentem, system przelicza ilości pod kątem stosowania wyłączenia 1.1.3.6 oraz informuje na głównym ekranie czy limit (wartość punktowa ładunku) został przekroczony. Dzięki temu, operator może sterować dynamicznie listą towarów tak, aby ładunek podlegał wyłączeniu.

Po zapisaniu w systemie przygotowanego listu, użytkownik ma możliwość jego wydrukowania przy wykorzystaniu dostępnych wzorców (np. list w języku polskim i list w języku angielskim). Odpowiednie dane są również zapisywane do ewidencji prowadzonej pod kątem przygotowania sprawozdania rocznego. Oczywiście w każdej chwili można ponownie obejrzeć i wydrukować wcześniej przygotowane dokumenty. Możliwe jest włączenie „blokady” uniemożliwiającej dokonanie zmian w dokumentach, które zostały już wydrukowane.

Zapisz

Na życzenie Klienta, istnieje możliwość takiego przygotowania systemu, aby poza wydrukiem możliwe było eksportowanie danych o wygenerowanych dokumentach do pliku o określonym formacie. Mechanizm ten pozwala na prostą integrację ADR Listy z innymi aplikacjami działającymi w przedsiębiorstwie Klienta.

ADR Listy do swojego działania wymaga komputera pracującego pod kontrolą systemu operacyjnego Windows w wersji XP lub nowszej oraz możliwości instalacji bazy danych MS SQL Server Express Edition. Aplikacja może działać jednostanowiskowo lub w środowisku sieciowym (wspólna baza danych).